понедельник, 15 января 2018 г.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის #2 საჯარო სკოლის კლუბ ,,-ტრადიციების კვალდაკვალ-“ ის
წესდება
1. ზოგადი დებულებები
1.1. სსიპ --ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის #2 საჯარო სკოლის კლუბი ,, ,,-ტრადიციების კვალდაკვალ-“ -“ ის (შემდგომში - კლუბი) დაფუძნებულია „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტისა და ,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის N448 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სკოლის წესდების მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრთა ინიციატივით.
1.2. კლუბი დაფუძნებულია ერთი სასწავლო წლის ვადით.
1.3. კლუბს აქვს სახელწოდება, ლოგო, აგრეთვე შეიძლება ჰქონდეს სხვა რეკვიზიტები.
1.4 კლუბის იურიდიული მისამართი: საქართველო, --ქობულეთი სოფელი ჩაისუბანი
2. კლუბის მიზნები და ამოცანები
2.1. მოსწავლეთა საკუთარი თავის გამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა;
2.2. სასკოლო პროგრამების მხარდაჭერა ;
2.3. საგანმანათლებლო ბაზის შექმნა;
2.4. მოსწავლეთა კვლევის, სინთეზის, ანალიზის, დისკუსიის უნარების გამოვლინება და ჩამოყალიბება;
2.5.მიღებული ცოდნის ადაპტირება ყოფა-ცხოვრებაში;
2.6. პრეზენტაციის უნარის ჩამოყალიბება;
2.7. პრობლემის გადაჭრის უნარი გამოვლენა;
2.8. წყვილებში, ჯგუფებსა და ინდივიდუალურად მუშაობის გამოცდილების მიღება-გაზიარება;
2.9. კლუბი უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ემსახურება კლუბის მიზნებს, ინტერესებს, ორიენტირებულია შედეგზე და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას;
2.10. სასკოლო კლუბის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს მოსწავლეთათვის კლუბის ფარგლებში წარმოშობილი პრობლემური თუ საინტერესო საკითხების განხილვა. ასევე, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება მოსწავლეთა პრაქტიკული და თეორიული უნარების განვითარებისათვის.
3. კლუბში გაწევრიანება და წევრობის შეწყვეტა
3.1. კლუბის წევრობა ნებაყოფლობითია;
3.2. კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს ამავე სკოლის საბაზო/საშუალო საფეხურის მოსწავლე, რომელიც იზიარებს კლუბის მიზნებს;
3.3. კლუბის წევრობის მსურველმა უნდა მიმართოს კლუბს წერილობით ამ წესდების დანართი N1 -ით დამტკიცებული ფორმით;
3.4. კლუბის წევრი ვალდებულია მიიღოს მონაწილეობა კლუბის საქმიანობაში,დაიცვას წესდების მოთხოვნები, შეასრულოს დავალებები და კლუბის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები;
3.5. კლუბის წევრს ეკრძალება იმოქმედოს ორგანიზაციის სახელით კურატორთან შეთანხმების გარეშე;
3.6. კლუბი პასუხისმგებელია მისი წევრის მხოლოდ იმ საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია კლუბის საქმიანობასთან;
3.7. კლუბის წევრს უფლებამოსილება უწყდება:
ა) პირადი განცხადების დაფუძველზე;
ბ) კლუბის წევრთა ხმათა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, როდესაც მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება კლუბის მიზნებს და უხეშად არღვევს აღნიშნული წესდების დებულებებს;
გ) მოსწავლის ამორიცხვის, გარიცხვის, სტატუსის შეჩერების შედეგად.
4. კლუბის მართვა და გადაწყვეტილებების მიღების წესი
4.1. კლუბს შეიძლება ჰყავდეს კურატორი (მასწავლებელი), რომლის უფლებამოსილებაა უხელმძღვანელოს კლუბის საქმიანობას, ერთპიროვნულად წარადგინოს კლუბი მესამე პირებთან, უხელმძღვანელოს კლუბის მიერ განსახორციელებელი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავებასა და რეალიზაციას, განაგოს კლუბის ქონება;
4.2. გადაწყვეტილების მიღებისას ხმის უფლებით სარგებლობენ კლუბის წევრები, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ დამსწრეთა უმრავლესობით.
5. კლუბის მუშაობა
5.1. კლუბი იკრიბება საჭიროებიდან გამომდინარე;
5.2. კლუბი მუშაობს წინასწარ შემუშავებული სამოქმედო გეგმით;
5.3. კლუბის კურატორი ინტერნეტსივრცეში ქმნის facebook –ის გვერდს, სადაც განთავსდება ინფორმაცია კლუბის სახელწოდება, კლუბის წესდება, სამოქმედო გეგმა და ფოტომასალა კლუბის საქმიანობის შესახებ;
5.4. ამ წესდების მეორე მუხლით გათვალისწინებული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად კლუბის წევრები:
• ახორციელებენ კვლევას სკოლის მოსწავლეთა საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხვებზე;
• ორგანიზებას უწევენ კონკურსებსა და სხვადასხვა პროექტებს;
• უზრუნველყოფენ მოსწავლეთა ინფორმირებას კლუბის ფარგლებში წამოჭრილ სიახლეებთან დაკავშირებით;
• წინადადებებით მიმართავენ სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობას.
6. ცვლილებების შეტანა
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება შესაბამისი წინადადების მოსწავლეთა თვითმმართველობის საბაზო/საშუალო საფეხურის გაერთიანებულ სხდომაზე განხილვისა და დამტკიცების შედეგად.
7. კლუბის საქმიანობის შეწყვეტის საფუძვლები
კლუბის საქმიანობა წყდება:
ა) მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების გადაწყვეტილებით, თუკი კლუბმა დაკარგა აქტუალურობა (მოსწავლეებში დაინტერესება);
ბ) კლუბის მოქმედების ვადის გასვლით.

четверг, 6 апреля 2017 г.

სოფელი ჩაისუბანი

ჩემი სოფელი ჩაისუბანი ულამაზესი სოფელია განთქმულია მდიდარი წარსულითა და ტრადიციებით, სტუმართმოყვარეობითა და ულამაზესი ბუნებით. ეს ვიდეო რგოლი კი ფოლკლორის წრის მოსწავლეებმა მოამზადეს 

среда, 1 апреля 2015 г.

ისტ

პროექტის სახელწოდება:  ,,წიგნი თუ კომპიუტერი“
მიზანი:  გამოვიკვლიო  ჩვენი სკოლის მოსწავლეების  რამდენი პროცენტი ანიჭებს უპირატესობას წიგნს, რამდენი კომპიუტერს, დავადგინოთ გზები პრობლემის გადასაჭრელად და განვახორციელოტ პრაქტიკულად.
დღეს როცა კომპიუტერი ასე შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში, მის გარეშე წარმოუდგენელია თითქოს ცხოვრება, კომპიუტერი კაცობრიობის უდიდესი გამოგონებაა ,კომპიუტერის გარეშე ბავშვებს არ წარმოუდგენიათ არაფერი, კომპიუტერული თამაშები ხომ ყველა მოსწავლის ერთ-ერთი გატაცებაა, ხოლო წიგნი როგორც ასევე ინფორმაციის მიღების წყარო კომპიუტერმა ჩაანაცვლა, რაც დაუშვებელია. მე გადავწყვიტე შემესწავლა ეს პრობლემა, პატარა კვლევა ჩამეტარებინა ჩემი მეგობრების ერთად, შევადგინეთ კითხვები და ჩავატარეთ 6-12 კლასელთა ინტერვიუ გამოკითხვები კითხვებით:
1. რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის წიგნი თუ კომპიუტერი?
2. უმეტეს დროს წიგნს უთმობ თუ კომპიუტერს?
3. და მაინც რომელს მიანიჭებ  უპირატესობას წიგნს თუ კომპიუტერს?
 გამოიკვეთა პრობლემა,
წიგნი კომპიუტერმა ჩაანაცვლა
გამოკითხულთა შედეგების მიხედვით კომპიუტერს უჭირავს პირველი ადგილი მოსწავლის ცხოვრებაში, რაც დაუშვებელია

გამოკითხულთა შედეგები დავახარისხეთ,  წარმოგიდგენთ დიაგრამის სახით

შემდეგ ინტერნეტში მოვიძიეთ ინფორმაცია წიგნისა და კომპიუტერის შესახებ, გავმართეთ სასკოლო ბიბლიოთეკაში შეხვედრა ჩვენი პროექტის პრეზენტაცია, მოვიწვიეთ მაღალი კლასელი მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები, აღნიშნული სავალალო შედეგის ირგვლივ გავმართეთ დისკუსია, მოვისმინეთ ყველას აზრი, და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წიგნიცა და კომპიუტერიც ორივე არის აუცილებელი და ორივეს მოხმარება უნდა იყოს ზომიერი და მიზანმიმართული.
 ინფორმაცია წიგნზე
წიგნი სინათლე და სიბრძნის წყარო
წიგნს ადამიანი თავდაპირველად ზღაპრების, მოთხრობების საშუალებით ეზიარება. წიგნებიდან ადამიანი     შეიცნობს ცხოვრებას, დაისახავს მიზანს. ადამიანს ისე    არაფერი სრულყოფს    როგორც წიგნი.
 ძველ ეგვიპტეში საწერად იყენებდნენ პაპირუსს. შემდეგ პაპირუსი გავრცელდა საბერძნეთში.ქაღალდი გამოიგონეს ჩინეთში 200წ. ჩვ.წ-მდე.ევროპაში ქაღალდმა შეაღწია მე-11 საუკუნეში მუსულმანური ქვეყნების გავლით.
ცოდნის  გადაცემის უპირველესი მეთოდი   კაცობრიობის ისტორიაში ზეპირი 
გადაცემა იყო. ძველი ცივილიზებული სახელმწიფოების მეცნიერები ცდილობდნენ ინფორმაციის გადაცემას უფრო სისტემური მეთოდებით წერილობითი სახით, რამაც პიქტოგრამების,  იეროგლიფებისა და ანბანის გაჩენა  გამოიწვია. ქაღალდის გაჩენამდე კი  ადამიანები წერდნენ ყველაფერზე, რაც ხელთ მოხვდებოდათ  თიხის
ფირფიტებზე,   კედლებზე,  ფოლადის  ნაჭრებზე და ხის მერქანზე.
   წიგნი  არის  ინფორმაციის  მიღების მნიშვნელოვანი საშუალება,  ცოდნის გავრცელების,  განათლებისა და  აღზრდის  იარაღი.  
წიგნის  ტექსტებისფიქსირება  ხდება ფურცლებზე ნიშნების,  ასოებისან  სხვა  გრაფიკული  გამოსახულებების  საშუალებით,  რომლებიც  აღიქმება  ვიზუალურად.
      ჯორდანო ბრუნოს უთქვამს 
      ,,ყოველი წიგნი თვალწინ გვიშის ახალ სამყაროს"
კარლო  გოლდონი
      ,,ადამიანი   კარგი   წიგნით  ხელში არასოდეს მარტო  არ   იქნება"
ალფონს   დოდე
      ,,წიგნები  საუკეთესო  მეგობრები   არიან, ცხოვრების  ყოველ განსაცდელში   შეგიძლიათ   მათ   მიმართოთ, წიგნები არასოდეს გიღალაებენ"
როდესაც  სადმე ხარ მოკალათებულიწიგნიც კომფორტულად გიჭირავსსულ      სხვაგან ხარგონებით ჩაფლული ხარ წიგნში.  შენ განიცდი იმას რასაც წიგნის         გმირები განიცდიანსულ სხვა განზომილებაში ხარ და აღარაფერი გახსოვს. ამას კომპიუტერზე წიგნის კითხვით ვერ მიაღწევთ.
      XIII საუკუნიდან ევროპაში წიგნის საწარმოებლად უკვე ქაღალდს იყენებდნენ.
ევროპაში პირველი წიგნი 1440 წელს იოჰან გუტენბერგის წყალობით დაიბეჭდა,
  რომელიც  ჩვენამდე არ არის მოღწეული.
1629 წელს პირველი ნაბეჭდი   ქართული წიგნი გამოვიდა რომშიეს იყო ქართული ანბანი  ლოცვებითურთ    და ქართულ
იტალიური     ლექსიკონი.  
მე18 საუკუნეში თბილისშიც მოეწყოსტამბა და უკვე 1709 წელს დაიბეჭდა  სახარება 1686 წელს მოსკოვში ჩასულმა არჩილ  მეფემ დაარსა სტამბა და დაიბეჭდა "დავითნი", "სამოციქულო" და "ვეფხისტყაოსანი".
გელათის ოთხთავი ...
ვანის <strong>სახარება</strong>
 


<strong>ვეფხისტყაოსანი</strong> ...                    
პირველი ნაბეჭდი წიგნის (ქართულ-იტალიური ლექსიკონის) ერთ-ერთი გვერდი

1629 წელს პირველი ნაბეჭდი ქართული წიგნი გამოვიდა რომში. ეს იყო ქართული ანბანი ლოცვებითურთ და ქართულ-იტალიური ლექსიკონი.
               <strong>პირველი ნაბეჭდი წიგნის</strong> ...

                        დღეისათვის ცნობილია ქართული ხელნაწერი წიგნის 11 ათასამდე ეგზემპლარი, რომლებიც ინახება როგორც საქართველოს  ასევე უცხოეთის უმნიშვნელოვანეს წიგნსაცავებში.

               
ინფორმაცია კომპიუტერზე
XX საუკუნეში ტექნიკის მნიშვნელოვანი განვითარება დაიწყო, კერძოდ კი კომპიუტერული სისტემების. კომპიუტერმა ჩვენი ცხოვრების წესი დიდად შეცვალა, ადვილი გახდა: ინფორმაციის მოძიება, სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება, კონტაქტის დამყარება მსოფლიოს მაშტაბით და .. აქამდე სასურველი ინფორმაციას თუ ვიძიებდით ბიბლიოთეკებსა და სხვადასხვა ლიტერატურულ დაწესებულებებში, დღეს უკვე მარტივად, მაუსის რამდენიმე დაწკაპუნებით შეგვიძლია ნებისმიერი ინფორმაცია ვიხილოთ კომპიუტერის დახმარებით.
პირველი კომპიუტერის შექმის იდეა გაჩნდა 1940 წელს. იდეა კი 1945 წელს განხორციელდა ამერიკელი ფიზიკოსების ჯონ ეკერტმისა (Jon Eckert) და ჯონ მოუჩის (Jone Mauchiy) მიერ. პირველ კომპიუტერს კი სახელად ENIAC უწოდეს.
პერსონალური კომპიუტერი მისი წინამორბედისგან გამოირჩევა ბევრი უპირატესობით, როგორიც არის სიმარტივე, საიმედობა, დაბალი ფასი და სხვა. სწორედ ამ უპირატესობის გამო, გამოთვლითი ტექნიკა ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში შეიჭრა, რამაც, თავის მხრივ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ტემპის ზრდა გამოიწვია.
პირველი პერსონალური მიკროკომპიუტერი, სახელწოდებით “Altair”, შეიქმნა 1974 წელს. ამ კომპიუტერისთვის პროგრამების ინტერპრეტატორი ბეისიკი კი შექმნა კორპორაცია Microsoft-ის დამაარსებელმა ბილ გეიტსმა.

სამაგიდო კომპიუტერები (desktops)- დღეისათვის ყველაზე გავრცელებული კომპიუ-ტერებია რომლებიც გამოიყენება სახლში ან სამსახურში, მას იყენებს ყველა ადამიანი, სკოლის მოსწავლე, სტუდენტი, დიასახლისი და .. ასეთი კომპიუტერები თავსდება სამუშაო მაგიდაზე და შედგება მონიტორისგან, სისტემური ბლოკისგან, კლავი-ატურისა და მაუსისგან         
პორტატული კომპიუტერები (laptops, notebooks – სიტყვა-სიტყვითკომპიუტერები, რომლე-ბიც თავსდება მუხლებზე“ „კომპიუტერირვეულები“) – წარმოადგენენ მინიკომპიუტერებს, რომლებიც თავისი პარამეტრებით არ ჩამორჩებიან სამაგიდო კომპიუტერებს, მაგრამ თავისი ზომებით თავისუფლად ეტევიან პატარა ჩანთებში, ან ზურგჩანთებში, ან თვითმფრინავში მომხმარებლის მუხლებზე
ჯიბის პორტატული კომპიუტერები და ორგანაიზერები (handhelds, personal digital assistants – PDA). ასეთი კომპიუტერები არიანსათამაშოდიდებისათვის. ისინი წარმოადგენენ მინიატურულ კომპიუტერებს, მაგრამ თავისი სწრაფქმედებით ზოგჯერ არ ჩამოუვარდებიან ნოუთბუქებს
       მობილური მოწყობილობები (mobile intelligent devices – მობილური ტელეფონები, კომუნიკატორები) წარმოადგენენ მოწყობილობებს, რომლებიც გამოიყენებიან ხმოვანი კავშირებისთვის

სატარებელი კომპიუტერები (wearable computers) გამოიყენებიან სპეციალური დანიშნულებისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მაგალითად, ჩაშენებულია კოსმონავტის სკაფანდრში ან კარდიო სტიმულატორში.
                   კომპიუტერის გამოგონებამ ფაქტიურად ადამიანი გაათავისუფლა გონებრივი შრომისაგან, არ არსებობს სფერო სადაც ის არ გამოიყენება, მისი საშუალებით ხდება როგორც საოფისე პროგრამებში მუშაობა ასევე კოსმოსური ხომალდების მართვა, მედიცინაში ხომსასწაული გადატრიალება მოახდინა. კომპიუტერის მოხმარებას  ასევე აქვს მთელი რიგი უარყოფითი მხარეებიც, კერძოდ მთელი დღის განმავლობაში კომპიუტერის წინ ჯდომამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას; მოქმედებს ბავშვის მხედველობაზე, ფსიქიკაზე, ისინი ხდებიან აგრესიულები, ,,აფეთქებადი“ ხასიათის და ემოციურები, კომპიუტერტან ერთი და იგივე პოზაში ხანგძლივად ყოფნამ სქოლიოზი და ხერხემლის სხვა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს, ინფორმაციების მოძიებისას ბავშვები აწყდებიან უცენზურო და ძალადობის ამსხაველ მასალას, თამაშებს რომლებიც ძლიერ გავლენას ახდენს მოზარდის ფსიქიკაზე.
               საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ წიგნიცა და კომპიუტერიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში. წიგნი გვეხმარება პიროვნულ ჩამოყალიბებაში, წიგნები გვასწავლიან ცხოვრებას, კომპიუტერი კი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოგონებაა, წიგნიცა და კომპიუტერიც ორივე ინფორმაციის მიღების უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა, განსხვავებით კომპიუტერისგან  ის ძალიან სწრაფად ხდება, მაგრამ დღეს არსებული სინამდვილე სულ სხვას გვეუბნება, წიგნი კომპიუტერმა ჩაანაცვლა. რაც ჩვენმა კვლევამაც დაადასტურა. ჩვენ გავმართეთ  დისკუსია  და გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ წიგნის სიყვარული მოსწავლეებს ძალიან დაბალ დონეზე აქვთ, არ კითხულობენ, სასკოლო სახელმძღვანელოების გარდა სხვა წიგნებს მხოლოდ კომპიუტერზე არიან მიჯაჭვულები რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია.
პროექტის მონაწილეებმა, მასწავლებლების ერთად გადავწყვიტეთ  გადაგვედგა შემდეგი ნაბიჯები, რომელიც მოსწავლეებს აშკარად დაუბრუნებს წიგნის სიყვარულს.
1.     სკოლაში მოეწყოს კვირეული  ,,რა მომეწონა წაკითხული წიგნიდან?“
2.     შეადარონ კომპიუტერითა და სასკოლო ბიბლიოთეკაში მოძიებული მასალები ერთმანეთს.
3.     გაერთიანდნენ სასკოლო კლუბში,,ტრადიციების კვალდაკვალ“( რომელიც უკვე ფუნქციონირებს  ) და ხელნაწერი მასალების კომპიუტერის საშუალებით აკრეფა და ორგანიზება გააკეთონ.


მე ჩემი მეგობრების ერთად მივაღწიე შედეგს, მოსწავლეების უმრავლესობა დაინტერესდა რომ წიგნებიც აუცილებელია და ბიბლიოთეკაში იმატა მათმა ვიზიტებმა, გაერთიანდენ კლუბში და დიდი მონდომებით დაიწყეს ხელნაწერი წიგნების ბეჭდვა, რითაც დროის სიძველისაგან დაიცავენ და განადგურებისაგან გადაარჩენენ ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებს რომელიც ხელნაწერების სახითაა შენახული სასკოლო არქივში.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის #2 საჯარო სკოლის ინფომენეჯერი, ისტ-ს პედაგოგი